Monthly Archives: August 2017

เพื่อเป็นสิริมงคล นำพาชีวิตให้รุ่งเรือง

มงคลที่ 1
อักษรในภูมิทักษา (ทักาปกรณ์)

            หลักการง่ายๆ ในการตั้งชื่อบุตรให้เป็นสิริมงคลตามหลักทักษานั้นจะมีเคล็ดที่ว่า ชื่อลุกผู้ชายต้องมีภูมิเดช ชื่อลูกสาวต้องมีภูมิเศรีอยู่ในชื่อ ฟังเหมือนจะง่าย แต่ก็คงยากในทันทีถ้าไม่รู้ว่าภูมิเดชกับภูมิศรีที่หมายถึงนี้คืออะไร ภูมิทักษาเป็นตำราโหราศาสตร์ไทยที่มีมาแต่โบราณ ประกอบด้วยสองส่วน คือ “ภูมิ” และ ทักษา

คำว่า “ทักษา” หมายถึง ดาวอัฐเคราะหืทั้งแปดดวงที่อยู่รอบตัวเรา ประกอบไปด้วย พระอาทิต พระจันทร์ พระอังคาร พระพุทธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี พระราหู และ พระศุกร์ โดยโคจรรอบตัวเราไปทางขวา  ในแต่ละดาวอัฐเคราะห์จะมีอักษรกำกับตายตัว ไม่สามารถสลับสับเปลี่ยนได้ และมีชื่อกำกับแตกต่างกันไป หากเขียนเป็นแผนภูมิก็จะมีลักษณะดังนี้

คำว่า “ภูมิ” หมายถึง ภูมิสิ่งที่เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต มีทั้งสิ้นแปดภูมิด้วยกัน ประกอบไปด้วย ภูมิบริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และ กาลกิณี

แต่ละภูมิจะเสริมความเป็นสิริมงคล และแก้ไขความเป็นอัปมงคลในเรื่องที่แตกต่างกันไป อักษรในแต่ละภูมินั้น จะมีความซับซ้อนอยู่เล็กน้อยเพราะจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน ตามตำแหน่งของดาวอัฐเคราะห์ที่โอจรรอบๆ ภูมิทั้งแปด

เช่น วันอาทิตย์กับวันจันทร์ จะมีอักษรในวรรคเดชไม่เหมือนกัน เป็นต้น ภูมิทั้งแปดจะเกื้อหนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
บริวาร หมายถึง สามี ภรรยา บุตร ญาติ ผู้ที่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด ผู้ที่อยู่ร่าวมชายคาบ้าน คนในปกครอง สัตว์เลี้ยง
อายุ หมายถึง สุขภาพกาย สุขภาพใจ โรคภัยไข้เจ็บ ความเป็ฯอยู่อายุขัย

เดช หมายถึง อำนาจ บารมี ความเคารพยำเกรง ความหนักแน่นของจิตใจ เกียรติยศ

ศรี หมายถึง โชคลาภวาสนา ความเป็ฯสิริมงคล เสน่ห์ สมบัติที่เป็นอสังหาริมทรัพย์

มูละ หมายถึง ทรัพย์สินเงินทอง ผลประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและที่จะเพิ่มพูนในอนาคต

อุตสาหะ หมายถึง ความมุมานะอุตสาหะ ความสำเร็จในสิ่งที่ทำการดำเนินชีวิต